fbpx

Jak mog? otrzyma? bonusy za darmo?

W zale?no?ci od strony, darmowy bonus play time jest oferowany na ró?ne sposoby: w wi?kszo?ci przypadków b?dziesz musia? otworzy? konto, nawet je?li nie jest wymagany depozyt. To w?a?nie tam pojawi? si? Twoje wygrane. Aby rozpocz?? ten proces, czasami b?dziesz proszony o wprowadzenie kodu, podanego na stronie lub dostarczonego przez powi?zany portal. W innych kasynach b?dziesz musia? odebra? bonus od obs?ugi klienta, zazwyczaj przez czat – przy okazji, nawet je?li nie ma reklamy tego typu bonusu, powiniene? wiedzie?, ?e wiele kasyn oferuje bonusy i inne drobne korzy?ci graczom, którzy spontanicznie o nie prosz?; nie zawsze o tym my?limy, ale bonusy motywacyjne lub pocieszenia istniej?!

Wreszcie, kiedy bonus darmowego czasu gry zostanie uzyskany i aktywowany, pojawi si? ma?y zegar lub minutnik, który zacznie dzia?a? a? do up?ywu oferowanego czasu. Je?li zostaniesz roz??czony, b?dziesz musia? aktywowa? go ponownie, b?d? ostro?ny, poniewa? zegar czasami kontynuuje prac?, nawet je?li nie jeste? ju? po??czony i ryzykujesz utrat? cennych minut, je?li b?dziesz zbyt d?ugo zwleka? z ponownym po??czeniem. Zazwyczaj masz mo?liwo?? wstrzymania i zamro?enia pozosta?ego czasu – sprawd?, w jakich okresach czasu i jak d?ugo oferta jest wa?na.

Jak wspomniano powy?ej – ale tak?e ogólnie w odniesieniu do wszystkiego, co zwi?zane z bonusami oferowanymi przez kasyna online, konieczne jest zapoznanie si? z warunkami okre?lonymi przez stron?, aby móc skorzysta? z promocji. Polskie kasyno online s? hojne, ale ta hojno?? ma swoj? cen? i ograniczenia. Je?li jednak we?miemy pod uwag?, ?e w dzisiejszych czasach otrzymywanie czego? za darmo jest raczej rzadko?ci?, powinni?my by? zadowoleni z tych bonusów czasowych, które pozwalaj? nam gra? za darmo.

Tak czy inaczej, wygrane z tego darmowego bonusu zostan? zapisane na Twoim koncie w kasynie, ale nie b?dziesz mia? mo?liwo?ci natychmiastowej wyp?aty. Przed przyst?pieniem do wyp?aty b?dziesz musia? zdeponowa? minimaln? kwot? (od 10 do 50z?) lub obstawi? okre?lon? ilo?? razy t? kwot?. Na koniec s?owo przestrogi – bonus ten mo?e by? wa?ny tylko w niektórych grach w kasynie, wi?c upewnij si?, ?e te gry s? dla Ciebie odpowiednie. Poza tym, bonus za darmowy czas gry to tak naprawd? same korzy?ci!

Jest on najcz??ciej spotykany w kasynach przeznaczonych dla graczy o wysokich wygranych, których lojalno?? i zaanga?owanie s? nagradzane. Wi?kszo?? kasyn online oferuje nam bonus od pierwszego depozytu, ale lepkie bonusy s? oferowane g?ównie w najpopularniejszych grach, takich jak ko?ci, ruletka i blackjack. Kiedy sticky bonusy oferowane s? w takiej samej formie jak zwyk?e bonusy (kwota dopisywana do naszego konta gracza), bonusy sign-up mog? by? bardzo wysokie. sticky bonus for sticky fingers

Sticky bonus – inaczej “bonus fantomowy” – znika zaraz po wyp?aceniu pierwszych pieni?dzy – jest to najcz??ciej spotykana wersja bonusu sign-up. Jest on utrzymywany a? do pierwszej wyp?aty, ale jest usuwany natychmiast po wybraniu opcji “wyp?ata” i nie ma sposobu, aby go znale??.

Podsumowuj?c, lepki bonus to sposób, w jaki kasyna oferuj? wi?cej bonusów, co nie jest bez znaczenia dla zwyk?ego gracza, ale po raz kolejny zale?y to od polityki ustalonej przez dane kasyno. Dlatego wa?ne jest, aby przed dokonaniem wyp?aty sprawdzi? regulamin kasyna i podj?? decyzj? w zale?no?ci od swojej gry – bo jak zawsze, ka?dy bonus ma swoje wady i zalety! Aby dowiedzie? si? wi?cej o ró?nych bonusach kasynowych, sprawd? nasz przewodnik!